Teória vyučovania matematiky (PhD.) - informácie o študijnom programe

 

Študijný plán doktoranda, časový plán práce, zapojenie do vedeckých seminárov a výber prednášok stanoví školiteľ doktoranda v súčinnosti s garantom a kogarantmi doktorandského štúdia a prekladá ho na schválenie odborovaj komisii.

 

Študijný program sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého bádania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti teória vyučovania matematiky. Štúdium pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej prípravy.

Študijná časť štúdia pozostáva najmä z individuálneho štúdia vedeckej a odbornej literatúry zahŕňajúcej tak súčasný stav problematiky, na ktorú sa zameriava téma dizertačnej práce ako aj širší základ vedného odboru. Individuálne štúdium sa dopĺňa pravidelnými konzultáciami u gestora resp. vyučujúceho príslušného predmetu. Predpokladá sa, že niektoré vybrané časti príslušných predmetov budú doktorandom podľa možnosti odprednášané.

Vedecká príprava pozostáva - doktorand pripraví, zrealizuje a interpretuje vlastný vedecký výskum. Podieľa sa na tímovej vedecko-výskumnej práci so svojím školiteľom a pracoviskom. Výsledky zverejňuje na vedeckých a odborných konferenciách, vo vedeckých časopisoch a v odborných zborníkoch, resp. vo vlastnej publikácii.  Doktorand absolvuje vedecké diskusie so školiteľom ako aj inými odborníkmi, rieši problémy predložené školiteľom, problémy z literatúry či z vedeckých podujatí, ako aj problémy vychádzajúce z vlastnej invencie. Požaduje sa účasť na vedeckých konferenciách domácich i zahraničných, podľa možnosti aktívna (prezentácia vlastných dosiahnutých výsledkov), príprava článkov prezentujúcich vlastné vedecké výsledky. Vypracuje dizertačnú prácu a obháji ju.

Súčasťou štúdia je aj vykonávanie pedagogickej činnosti v bakalárskom alebo magisterskom stupni štúdia pod vedením gestora príslušného vyučovaného predmetu (odporúča sa vyučovanie Didaktiky matematiky a Metódy riešenia matematických úloh) alebo (napr. v prípade externej formy štúdia) inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou.  Doktorand v dennej forme štúdia vykonáva pedagogickú činnosť v rozsahu približne 4 hodiny týždenne. Môže tiež vykonávať inú odbornú činnosť súvisiacu s pedagogickou činnosťou, napr. s pedagogickou a odbornou praxou študentov, s prácou s deťmi a mládežou, na ktorú sa doktorand výskumne špecializuje. Môže tiež tvoriť učebné texty, učebné pomôcky, viesť a oponovať bakalárske práce a pod.

Joomla Templates by Joomla51.com