Pravdepodobnosť a matematická štatistika (PhD.) - charakteristika predmetov

 

 

Stručná charakterizácia povinných predmetov:

 

Povinným predmetom doktoranda je aktívne pôsobenie aspoň v jednom vedeckom seminári. So súhlasom školiteľa si doktorand môže vybrať niektorý vedecký seminár pôsobiaci v Banskej Bystrici (Univerzita M. Bela, ústavy SAV) alebo v inom centre vedeckého výskumu (Bratislava, Žilina a pod.).

Pedagogickú činnosť doktorandov zabezpečuje Katedra matematiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v rámci bakalárskeho a magisterského študijného programu Matematická štatistika a finančná matematika a študijného programu Učiteľstvo matematiky.


 

 

Stručná charakterizácia povinne voliteľných predmetov:

 

Predmet Teória pravdepodobnosti predstavuje základy Kolmogorovovej teórie napr. v rozsahu knihy D. Pollard, A User’s Guide to Measure Theoretic probability, Cambridge University Press 2002.

Predmet Lineárne a nelineárne štatistické metódy obsahuje teóriu napr. v súlade s koncepciou knihy C.R.Rao, Lineární metody statistické indukce a jejich aplikace. Praha, Academia 1978.

Predmet Teória pravdepodobnosti na kvantových štruktúrach možno koncipovať napr. v súlade s monografiou A. Dvurečenskij – S. Pulmannová, New Trends in Quantum Structures, Kluwer, Dordrecht 2000.

Predmety Vybrané kapitoly z teórie pravdepodobnostiVybrané kapitoly z matematickej štatistiky súvisia so zámermi školiteľa pri koncipovaní dizertácie.

Predmet Funkcionálna analýza vyžaduje vedomosti napr. v súlade s knihou A.N.Kolmogorov – S.V.Fomin: Elementy teorii funkcij i funkcionaľnogo analiza, Moskva, Nauka 1976.

Predmet Miera a integrál môže používať napr. monografiu Riečan, B. – Neubrunn, T.: Integral, Measure, and Ordering, Kluwer, Dordrecht 1997.


 

Stručná charakterizácia výberových predmetov:

 

Činnosti uvedené ako výberové predmety sú žiadúce. Ich cieľom je bezprostredné uvedenie doktoranda do príslušnej vedeckej komunity.

Joomla Templates by Joomla51.com