Pravdepodobnosť a matematická štatistika (PhD.) - informácie o študijnom programe

 

Študijný plán doktoranda, časový plán práce, zapojenie do vedeckých seminárov a výber prednášok stanoví školiteľ doktoranda v súčinnosti s garantom a kogarantmi doktorandského štúdia a prekladá ho na schválenie odborovej komisii. Študijný program sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého bádania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti pravdepodobnosti a matematickej štatistiky. Štúdium pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej prípravy. Študijný plán zostavuje školiteľ a predkladá na schválenie odborovej komisii.

 

Študijná časť štúdia pozostáva najmä z individuálneho štúdia vedeckej a odbornej literatúry zahŕňajúcej tak súčasný stav problematiky, na ktorú sa zameriava téma dizertačnej práce ako aj širší základ vedného odboru. Individuálne štúdium sa dopĺňa pravidelnými konzultáciami u gestora resp. vyučujúceho príslušného predmetu. Predpokladá sa, že niektoré vybrané časti príslušných predmetov budú doktorandom podľa možnosti odprednášané.
Vedecká príprava pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce doktoranda, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce. Doktorand absolvuje vedecké diskusie so školiteľom ako aj inými odborníkmi, rieši problémy predložené školiteľom, otvorené problémy z literatúry či z vedeckých podujatí, ako aj problémy vychádzajúce z vlastnej invencie. Vyžaduje sa aj aktívna práca doktoranda vo vedeckom seminári na niektorom vedeckom pracovisku u nás alebo v zahraničí. Odporúča sa stáž na poprednom vedeckom prsacovisku u nás alebo v zahraničí. Požaduje sa účasť na vedeckých konferenciách domácich i zahraničných, podľa možnosti aktívna (prezentácia vlastných dosiahnutých výsledkov), príprava článkov prezentujúcich vlastné vedecké výsledky.
Súčasťou štúdia je aj vykonávanie pedagogickej činnosti v bakalárskom alebo magisterskom stupni štúdia pod vedením gestora príslušného vyučovaného predmetu (odporúča sa vyučovanie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky) alebo (napr. v prípade externej formy štúdia) inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu 4 hodiny týždenne.
Joomla Templates by Joomla51.com