Matematická analýza (PhD.) - informácie o priebehu štúdia

 

 

Doktorandské štúdium Matematickej analýzy má päť charakteristických častí:

 

1) študijná časť

Študijná časť pozostáva najmä z individuálneho štúdia literatúry určenej školiteľom, zahŕňajúcej tak súčasný stav problematiky, na ktorú sa zameriava téma dizertačnej práce ako aj širší základ vedného odboru. Individuálne štúdium sa dopĺňa pravidelnými konzultáciami u gestora resp. vyučujúceho príslušného predmetu. Súčasťou štúdia môže byť aj úspešné absolvovanie prednášok z vybraných predmetov. Ďalšou súčasťou štúdia je aktívna práca doktoranda vo vedeckom seminári (seminároch), ktorého výber pre doktoranda určí školiteľ. Odporúča sa stáž na poprednom vedeckom prsacovisku u nás alebo v zahraničí. Súčasťou štúdia je aj vykonávanie pedagogickej činnosti v bakalárskom alebo magisterskom stupni štúdia pod vedením gestora príslušného vyučovaného predmetu (odporúča sa vyučovanie matematickej analýzy) alebo (napr. v prípade externej formy štúdia) inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu 4 hodiny týždenne.

 

2) vedecká časť

Hlavnou náplňou vedeckej časti je vypracovanie dizertačnej práce, ktorá by mala prinášať buď originálny matematický výsledok alebo originálnu aplikáciu matematickej teórie vo vybranej vednej disciplíne ako napr. fyzika, biomatematika a teoretická ekonómia. Výsledok práce by mal byť publikovateľný vo vedeckom časopise z oblasti matematiky alebo predmetnej oblasti jej aplikácie. Vedecká príprava pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce doktoranda, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce. Doktorand absolvuje vedecké diskusie so školiteľom ako aj inými odborníkmi, rieši problémy predložené školiteľom, otvorené problémy z literatúry či z vedeckých podujatí, ako aj problémy vychádzajúce z vlastnej invencie. Žiadúca je účasť na vedeckých konferenciách domácich i zahraničných, podľa možnosti aktívna (prezentácia vlastných dosiahnutých výsledkov) a publikovanie článkov prezentujúcich vlastné vedecké výsledky vo vedeckých časopisoch.

 

3) dizertačná skúška

Hĺbku a rozsah znalostí doktoranda zhodnotí komisia dizertačnej skúšky. Komisiu menuje dekan FPV na návrh predsedu odborovej komisie v súlade so študijným poriadkom FPV (pozri KSP-A5). Súčasťou skúšky je prednesenie projektu dizertačnej práce, v ktorom doktorand oboznámi komisiu so zámermi svojej práce, resp. s už dosiahnutými výsledkami. Projekt dizertačnej práce doktorand predkladá písomne. Projekt posudzuje aspoň jeden oponent, ktorý je súčasne členom komisie pre dizertačnú skúšku.

 

4) vypracovanie dizertačnej práce

Doktorand vypracuje dizertačnú prácu v termíne, ktorý je stanovený pre danú formu (dennú, externú) štúdia. Vypracovanie, obsah a formu dizertačnej práce konzultuje doktorand so svojím školiteľom. Za dizertačnú prácu je možné považovať aj súhrn publikovaných doktorandových článkov doplnený úvodom a zhrnutím dosiahnutých výsledkov.

 

5) obhajoba dizertačnej práce

Obhajoba dizertačnej práce prebieha pred komisou. Komisiu, vrátane oponentov, menuje dekan FPV na návrh predsedu odborovej komisie v súlade so študijným poriadkom FPV (pozri KSP-A5). Prácu posudzujú traja vedeckí oponenti. Aspoň jeden oponent musí byť z prostredia mimo FPV.

 

Joomla Templates by Joomla51.com