Matematika (Bc.) --- predmety - informácie od vyučujúcich

 

 
1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester

6. semester

(len 10 týždňov)

 

Povinné predmety

 

4/3

 
3/2

2/2

Matematická analýza 2

2/2

2/2

4/4

Úvodný kurz matematiky

3/2 (6 kr.)

Lineárna algebra 1

 

3/2 (6 kr.)

Algebra 1

 

2/2 (5 kr.)

Optimalizácia 1

 

2/2 (5 kr.)

   

Diskrétna matematika 1

3/4 (7 kr.)

Diskrétna matematika 2

 

2/2 (5 kr.)

Geometria 1

 

 

2/2

Numerická matematika 1

 

2/2

 

2/1

2/2

     

Finančná matematika 1

2/2 (4 kr.)

2/1 (3 kr.)

 
   

Pravdepodobnosť

2/2 (4 kr.)

Štatistika 1

2/2 (5 kr.)

Štatistika 2

2/3 (4 kr.)

 
 

2/4 (8 kr.)

1/2 (4 kr.)

 

0/2 (3 kr.)

 
10 hodín
(2 kr.)
     

TeX

12 hodín
(2 kr.)

Záverečná práca

30 hodín
(10 kr.)
12 hodín
(2 kr.)
         

 

Povinne voliteľné predmety

(V prvých dvoch semestroch sa odporúča "Úvod do elementárnej matematiky" tým študentom, ktorí si podľa vlastného uváženia potrebujú doplniť vedomosti zo stredoškolskej matematiky a dokonale si ich zopakovať. Ostatným sa odporúča zvoliť si "Matematiku v praxi". V ďalších štyroch semestroch sa odporúča zvoliť si jednu z troch vetiev, ktoré zodpovedajú trom študijným programom magistreského stupňa štúdia. Študenti, ktorí plánujú ukončiť štúdium baklarárskym stupňom, si môžu povinne voliteľné predmety jednotlivých vetiev ľubovoľne kombinovať, pri dodržovaní prerekvizít.)

Úvod do elementárnej

matematiky 1

1/3 (4 kr.)

 

 

 

 

 

 

 

alebo

 

 

 

 

 

 

1/1 (4 kr.)

1/3 (4 kr.)

 

 

 

 

 

 

 

alebo

 

 

 

 

 

 

1/1 (4 kr.)

vetva

Matematická štatistika a finančná matematika

Lineárna algebra 2

2/1 (4 kr.)

 

Miera a integrál

2/1 (4 kr.)

Teória pravdep. 1

4/2 (7 kr.)

Úvod do financií

2/0 (2 kr.)

 

Podnikové financie

2/0 (2 kr.)

 

Účtovníctvo 1

 

1/1 (2 kr.)

Účtovníctvo 2

 

2/1 (5 kr.)

Finančná matematika 2

2/2 (5 kr.)

SPSS

 

1/3 (5 kr.)

vetva

Informatická matematika

Lineárna algebra 2

2/1 (4 kr.)

 

Finančná matematika 2

2/2 (5 kr.)

Teória pravdep. 1

 

4/2 (7 kr.)

Teória čísel

 

2/2 (4 kr.)

Aplikačné programovanie

2/2 (5 kr.)

systémy

2/2 (6 kr.)

Maple

 

1/3 (5 kr.)

vetva

Jednopredmetové učiteľstvo matematiky

Teória množín

2/1 (4 kr.)

Geometria 2

2/2 (5 kr.)

Algebra 2

2/2 (6 kr.)

Geometria 3

4/2 (7 kr.)

Teória čísel

2/2 (4 kr.)

 

Miera a integrál

2/1 (4 kr.)

Maple

1/3 (5 kr.)

 

 

Výberové predmety

(Nižšie uvádzame len tie z výberových predmetov, ktoré nie sú súčasťou iných študijných programov katedry ako povinné alebo povinne voliteľné. Ako ďalšie výberové predmety si študenti môžu, pri dodržaní prerekvizít, zapísať ktorékoľvek predmety ponúkané katedrou na ktoromkoľvek zo študijných programov, prípadne aj predmety ponúkané inými katedrami.)

0/2 (2 kr.)

0/2 (2 kr.)

   

Konkrétna matematika 1

1/2 (4 kr.)

Konkrétna matematika 2

1/2 (4 kr.)

Osobné počítače

0/3 (3 kr.)

         

Cvičenia z elementárnej matematiky 1

0/2 (2 kr.)

Cvičenia z elementárnej matematiky 2

0/2 (2 kr.)

       
Anglický
jazyk 1

0/2 (2 kr.)

Anglický
jazyk 2

0/2 (2 kr.)

Anglický
jazyk 3

0/2 (2 kr.)

Angličtina pre matematikov

0/2 (2 kr.)

   

 

Joomla Templates by Joomla51.com